Uw gegevens-Privacy verklaring

ACAREE (Van Goethem Ann) hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens (en

dat uw privacy wordt gerespecteerd).

In deze privacyverklaring willen we heldere en transparante informatie geven over

(welke gegevens we verzamelen) hoe wij omgaan met persoonsgegevens. Wij doen er

alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. ACAREE (Van Goethem Ann) houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:

 • uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor

deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in

deze Privacy verklaring;

 

 • verwerking van uw persoonsgegevens beperkt is tot enkel die gegevens welke

 minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;

 

 • vragen om uw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de

  verwerking van uw persoonsgegevens;

 

 • passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat

 de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is;

 

 • geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor

uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;

 

 • op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hierop willen wijzen en deze respecteren.

 

Als ACAREE (Van Goethem Ann) zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens.

Indien u na het doornemen van onze privacy verklaring, of in algemenere zin, vragen heeft

hierover of contact met ons wenst op te nemen kan dit via onderstaande contactgegevens:

ACAREE (Van Goethem Ann)

Gravin Agnesstraat 9

3840 Borgloon

info@acaree.be

Telefoon : 0476 79 47 37

 

Waarom verwerken wij persoonsgegevens?

Uw persoonsgegevens worden door ACAREE (Van Goethem Ann) verwerkt ten behoeve van de volgende doeleinden en rechtsgronden :

 

 • om te kunnen deelnemen aan de activiteiten van ACAREE (Van Goethem Ann)

; (uitvoering overeenkomst)

 • Het versturen van nieuwsbrieven en uitnodigingen. (indien u daarvoor uw toestemming heeft gegeven)
 • Om u offertes en eventuele andere documenten toe te sturen die verband houden met een opdracht die u ons heeft toevertrouwd.

 

 

Voor de bovenstaande doelstellingen kunnen wij de volgende persoonsgegevens van u vragen

(en opslagen)

(verzamelen)

(verwerken)

:

 • Persoonlijke identiteitsgegevens: naam, voornaam, adres, telefoonnummer, e-mail
 • Identiteitsgegevens uitgegeven door overheid : identiteitskaartnummer
 • Rijksregisternummer
 • Persoonlijke kenmerken : geslacht, geboortedatum, geboorteplaats, nationaliteit

 

We gebruiken de verzamelde gegevens alleen voor de doeleinden waarvoor we de gegevens hebben verkregen.

 

Verstrekking aan derden

De gegevens die u aan ons geeft kunnen wij aan derde partijen verstrekken indien dit

noodzakelijk is voor uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden.

Zo maken wij gebruik van een derde partij voor:

 • het verzorgen van de internet omgeving (webhosting);
 • het verzorgen van IT-infrastructuur (o.a. IT netwerk, …);
 • het verzorgen (en verspreiden) van nieuwsbrieven en uitnodigingen.
 • Wij geven nooit persoonsgegevens door aan andere partijen waarmee we geen verwerkers

overeenkomst hebben afgesloten.

Met deze partijen (verwerkers) maken wij hierin uiteraard de nodige afspraken om de beveiliging van uw persoonsgegevens te waarborgen.

Verder zullen wij de door u verstrekte gegevens niet aan derden doorgeven

(andere partijen verstrekken), tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is.

Een voorbeeld hiervan is dat de politie in het kader van een onderzoek

(persoons)gegevens bij ons opvraagt.

In een dergelijk geval dienen wij medewerking te verlenen en zijn dan ook verplicht

deze gegevens af te geven. Tevens kunnen wij persoonsgegevens delen met derden indien u ons hier (schriftelijk) toestemming voor geeft. U heeft het recht deze toestemming ten allen tijde in te trekken, zonder dat dit afbreuk doet aan de rechtmatigheid van de verwerking voor de intrekking daarvan.

Wij verstrekken geen persoonsgegevens aan partijen welke gevestigd zijn buiten de EU.

 

Minderjarigen

Wij verwerken enkel en alleen persoonsgegevens van minderjarigen (personen jonger

dan 16 jaar) indien daarvoor schriftelijke toestemming is gegeven door de ouder of

wettelijke vertegenwoordiger.

 

Van zodra u onze website bezoekt, geeft u dan ook toestemming dat wij cookies gebruiken die informatie over uw surfgedrag bevatten, zoals welke pagina u heeft bezocht, uw ip-adres, de duur van uw bezoek op onze website. De cookie blijft 24u geldig. Bezoekt u onze website na 24u, dan zal u opnieuw worden gevraagd ons cookiebeleid te aanvaarden.

Deze cookies worden automatisch opgeslagen, en worden door ons niet gebruikt voor welk doel dan ook. Mocht u graag meer informatie willen, dan zijn we bereid u te woord te staan.

 

Acaree

Ann Van Goethem

BE0860.416.130