Algemene voorwaarden drukwerk

Algemene Bepalingen
 
Deze algemene voorwaarden en beroepsgebruiken gelden voor al onze offertes, werkopdrachten, overeenkomsten en leveringen.
Artikel 1 Opdrachtgever is wie de order geplaatst heeft, leverancier is wie aanvaard heeft het order uit te voeren.
 
Artikel 2 Het bezorgen aan een leverancier van productie elementen (grondstoffen, model, kopij, en/of digitale bestanden) met verzoek, zonder uitdrukkelijk voorbehoud een proef of ontwerp te leveren, brengt de verbintenis met zich aan deze leverancier de uitvoering van het werk toe te vertrouwen of hem voor de veroorzaakte kosten te vergoeden.
 
Artikel 3 De offertes van de leverancier zijn vrijblijvend en onder voorbehoud van verkoop of voldoende voorraad. Wanneer de prijzen van grondstoffen stijgen, worde de offerteprijzen ook herzien, uiteraard brengen we de koper op de hoogte. De offertes zijn steeds zonder vermelding van taksen voor de zakelijke klant, voor de particuliere klant zijn de prijzen all-in. De geldigheidsduur van een offerte is 1 maand. De prijs geldt alleen voor de opdracht bepaald in de offerte.  
 
Artikel 4 Bij samengestelde prijsopgaven bestaat geen verplichting tot het leveren van een gedeelte van de order tegen het overeengekomen deel van de prijs.
 
Artikel 5 Elke persoon of firma die een bestelling doet met verzoek deze aan derden in rekening te brengen, is persoonlijk verantwoordelijk voor de betaling ervan, zelfs indien de leverancier zich met deze wijze van factureren akkoord heeft verklaard, behalve in die gevallen waarin de derde de bestelbon mee heeft ondertekend.
 
Artikel 6 De leverancier is niet verantwoordelijk voor inbreuken op reproductierechten van derden, indien hij ter goeder trouw de opdracht uitvoerde. Alleen de opdrachtgever is aansprakelijk. Elke betwisting inzake reproductierechten schorst de uitvoering van de opdracht.
 
Artikel 7 Indien de wet zulks vereist mag de opdrachtgever zich niet verzetten tegen het vermelden van de naam van de leverancier, zelfs indien op de het drukwerk de naam van een uitgever of tussenpersoon, publiciteitsagent of anderen reeds vermeld staan.
 
Artikel 8 De lettersoort, evenals de lay-out, wordt door Acaree vrij gekozen. Acaree is niet verantwoordelijk voor de typografische kwaliteit van de opnameklare modellen of bestanden van opgemaakte pagina’s die hij van de opdrachtgever ontvangt.
 
Artikel 9 Indien een, volgens de opdrachtgever, een drukklare opdracht wordt geleverd, wordt Acaree niet verplicht dit na te kijken op de drukklare specificaties. Indien blijkt dat na druk of print de kwaliteit niet goed is, of er een andere opmerking is, kan Acaree niet aansprakelijk worden gesteld. Noch dient er een nieuwe gratis levering te  gebeuren. Acaree wordt niet geacht alle drukproeven of bestanden van de klant te bewaren. Acaree kan aansprakelijk worden gesteld voor het verlies van digitale dragers van de klant. Vertragingen bij leveringen kunnen niet worden aangegrepen om de opdracht te annuleren.
 
Artikel 10 Op vraag van de opdrachtgever zorgt Acaree voor een digitale drukproef. Voor deze drukpoef kunnen extra kosten worden aangerekend. Acaree is niet verantwoordelijk voor het eindresultaat indien de digitaal verstuurde druproef door de opdrachtgever werd goedgekeurd.
 
Artikel 11 Acaree moet de door de opdrachtgever aangeduide zetfouten verbeteren maar is niet verantwoordelijk voor spellings-, taalkundige- of grammaticale fouten. Wijzigingen van het oorspronkelijke order van welke aard ook, worden schriftelijk door de opdrachtgever aan Acaree meegedeeld. Dit kan een extra kost betekenen alsook extra levertermijn. Mondelinge of per telefoon opgegeven wijzigingen worden uitgevoerd op risico van de opdrachtgever.
 
Artikel 12 Het overmaken door de opdrachtgever van een akkoord tot druk, op welke manier ook, ontslaat Acaree van alle verantwoordelijkheid voor de tijdens of na het drukken vastgestelde fouten. Het akkoord blijft eigendom van Acaree en dienst als bewijs bij eventuele betwisting.
 
Artikel 13 De leveringstermijn is niet bepalend. Er wordt alleen een richtdatum gegeven. Acaree kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor laattijdige leveringen. Een laattijdige levering kan geen reden zijn om de opdracht te annuleren.
 
Artikel 14 Klachten moeten binnen de 8 dagen, na ontvangst van de goederen, schriftelijk worden gemeld. Acaree kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor klachten betreffende zaken volgens alle voorgaande artikels van deze algemene voorwaarden.
 
Artikel 15 De levering gebeurt bij de klant, tenzij anders afgesproken. Acaree kan niet aansprakelijk worden gesteld voor laattijdige leveringen. Verpakking en vervoer zijn op risico van de opdrachtgever, alsook het transport.
 
Artikel 16 Bij bestelling kan een voorschot worden gevraagd van 1/3 van het te betalen bedrag, eenzelfde voorschot na ontvangst van de “goed voor druk” en het saldo bij levering. Wanneer de factuur niet werd betaald binnen de 14 dagen na verzending van een aangetekende aanmaningsbrief, wordt de schud verhoogd met een bijkomende schadevergoeding van 15% van het op de vervaldag verschuldigde bedrag met een minimum van 50€. Bovendien heeft Acaree het recht om de nog niet vervallen facturen meteen te innen. Ook kan Acaree alle lopende opdrachten meteen schorsen.
 
Artikel 17 In geval van levering op afroep wordt het factuurbedrag van de totale bestelling gefactureerd bij de eerste levering.
 
Artikel 18 Indien op aanvraag van de opdrachtgever de bestelling geannuleerd wordt of de uitvoering voorlopig opgeschort wordt, zal de facturatie geschieden in het stadium van uitvoering waarin de bestelling zich bevindt (lonen, grondstoffen, onderaanneming, enz …). Dit bedrag wordt verhoogd met een bijkomende conventionele vergoeding van 10%.
 
Artikel 19 De opdrachtgever wordt pas eigenaar van de verkochte goederen nadat de factuur volledig betaald werd. De risico’s die de goederen kunnen lopen vallen evenwel ten laste van de opdrachtgever zodra zij ter zijner beschikking worden gesteld.
 
Artikel 20 Acaree heeft een geheimhoudingsplicht die rust op alle gegevens die door de opdrachtgever worden verstrekt. Enkel de overheid of bevoegde instanties kunnen Acaree dwingen informatie vrij te geven.
 
Artikel 21 Behoudens afwijkende verplichtingen zal Acaree uitsluitende persoonsgegevens verwerken die verstrekt worden door de opdrachtgever om de opdracht uit te voeren. Acaree kan de gegevens wel doorgeven aan derden indien dit nodig blijkt voor de opdracht. De opdrachtgever kan ten allen tijde aan Acaree vragen de persoonsgegevens in te kijken en/of te verwijderen.
 
Artikel 22 Het is Acaree toegestaan te werken met Sub verwerkers. Acaree hoeft dit niet op voorhand mee te delen aan de klant. Acaree kan ook niet verantwoordelijk worden gehouden voor het niet tijdig leveren door deze Sub verwerker.
 
Artikel 23 Alle artikelen besteld via de website dienen onmiddellijk te worden vereffend. Van zodra het juiste bedrag werd overgemaakt op rekening van Acaree zal tot productie worden overgegaan.
 
Artikel 24 Alle betwistingen behoren tot de bevoegdheid van de rechtbanken van het gebied waarin de onderneming van de leverancier gevestigd is.
 
Artikel 25 Gegevens Acaree: Gravin Agnesstraat9 -3840 Borgloon (Belgie) – 0476/ 79 47 37 – info@acaree.be – www.acaree.be